Oferta

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wykonuje licencjonowany zarządca nieruchomości.

Najważniejsze czynności wykonywane w ramach usługi:

W zakresie zarządzania nieruchomością:

 • reprezentowanie WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • reprezentowania WŁAŚCICIELI na zewnątrz przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • reprezentowania WŁAŚCICIELI w nie wymienionych powyżej sprawach, w zakresie ustalonym w umowie, poprzez przygotowywanie profesjonalnych pism według własnej wiedzy, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa,
 • opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych, aneksowanych i rozwiązywanych na rzecz WŁAŚCICIELI w zakresie obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej - w tym wykonywania
  przeglądów oraz negocjowanie warunków i podpisywanie w/w umów w imieniu i na rzecz WŁAŚCICIELI.
 • opracowywanie i opiniowanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości, takich jak: Regulamin Porządku Domowego, Statut Wspólnoty
  Mieszkaniowej, Regulamin Parkingu itp..
 • przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, dokonywanie płatności w imieniu WŁAŚCICIELI gotówką oraz poprzez rachunek bankowy, analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów rzeczowo finansowych związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości, stanem technicznym nieruchomości oraz możliwościami rozwoju.

W zakresie obsługi administracyjnej nieruchomości:

I. Obsługa eksploatacyjna nieruchomości:

 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków administratora nieruchomości, oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia dokumentacji technicznej     
  (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora / zarządcy lub właściciela nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali, ich Właścicieli i Najemców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
 • kontrola nad zapewnieniem bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez kontrolę zawartych na rzecz nieruchomości umów oraz wyszukiwanie usługodawców,
 • udzielanie każdemu Właścicielowi (Najemcy) nieruchomości, w godzinach funkcjonowania biura ZARZĄDU informacji w sprawach dotyczących obsługi administracyjnej nieruchomości,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości.
   

II. Obsługa techniczna nieruchomości:

 • przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
 • kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm
  dowykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
 • kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania      
  napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
 • kontrola nad zapewnieniem zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków,
 • kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów.

III. Obsługa finansowa nieruchomości:

 • dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz ich Właścicieli,
 • prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów,
 • pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja płatności na rzecz nieruchomości,
 • sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz przygotowywanie płatności na rzecz dostawców,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują,
 • przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (VAT-7, CIT-2, CIT-8), zgodnie z obowiązującym prawem,
 • sprawdzenie i/lub dokonanie uzyskania przez Wspólnotę Mieszkaniową numeru NIP i REGON, dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego VAT, rozliczanie VAT i CIT jeżeli Wspólnota prowadzi          
  działalność gospodarczą (dotyczy wyłącznie Wspólnoty Mieszkaniowej),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, aliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej.