Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wykonuje licencjonowany zarządca nieruchomości.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze czynności wykonywane w ramach tych usług.

Zarządzanie nieruchomością

 • Reprezentowanie właścicieli:
  • przed sądami i organami egzekucyjnymi,
  • na zewnątrz przed organami administracji rządowej i samorządowej,
  • w niewymienionych powyżej sprawach, w zakresie ustalonym w umowie, poprzez profesjonalne przygotowywanie pism według własnej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych, aneksowanych i rozwiązywanych na rzecz właścicieli w zakresie obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej – w tym wykonywania przeglądów oraz negocjowanie warunków i podpisywanie w/w umów w imieniu i na rzecz właścicieli.
 • Opracowywanie i opiniowanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości, takich jak: Regulamin Porządku Domowego, Statut Wspólnoty Mieszkaniowej, Regulamin Parkingu itp.
 • Przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
 • Dokonywanie płatności w imieniu właścicieli gotówką oraz poprzez rachunek bankowy,
 • Analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości, stanem technicznym nieruchomości oraz możliwościami rozwoju.

Administrowanie nieruchomością

 • Obsługa eksploatacyjna nieruchomości:
  • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków administratora nieruchomości oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora / zarządcy lub właściciela nieruchomości,
  • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali, ich właścicieli i najemców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
  • kontrola nad zapewnieniem bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez kontrolę zawartych na rzecz nieruchomości umów oraz wyszukiwanie usługodawców,
  • udzielanie każdemu właścicielowi (najemcy) nieruchomości informacji w sprawach dotyczących obsługi administracyjnej nieruchomości w godzinach funkcjonowania biura zarządu,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości.
 • Obsługa techniczna nieruchomości:
  • przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
  • kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń, w jakie jest wyposażony, przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm dokonujących napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
  • kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
  • kontrola nad zapewnieniem zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków,
  • kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów.
 • Obsługa finansowa nieruchomości:
  • dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz ich właścicieli,
  • prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów,
  • pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja płatności na rzecz nieruchomości,
  • sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz przygotowywanie płatności na rzecz dostawców,
  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują,
  • przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (VAT-7, CIT-2, CIT-8), zgodnie z obowiązującym prawem,
  • sprawdzenie i/lub dokonanie uzyskania przez wspólnotę mieszkaniową numeru NIP i REGON, dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego VAT, rozliczanie VAT i CIT, jeżeli wspólnota prowadzi działalność gospodarczą (dotyczy wyłącznie wspólnoty mieszkaniowej),
  • sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich właścicielom nieruchomości,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych wspólnot mieszkaniowych oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, zaliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej.

Potrzebujesz zarządcy dla swojej nieruchomości?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby przygotować ofertę odpowiadającą na Twoje potrzeby i oczekiwania.

Sprawdź, co jeszcze możemy Ci zaoferować