Klauzula informacyjna

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane przez M. Sodo B. Sokół Nawigator Nieruchomości S.C. 

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły nam – Marcinowi Sodo i Bogusławowi Sokołowi działających jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą: M. Sodo B. Sokół Nawigator Nieruchomości s. c. z siedzibą w Krakowie (31-214) przy ul. G. Narutowicza 4A, NIP: 675-12-49-737, REGON: 357725318 (dalej jako: Nawigator) swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w Nawigatorze zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest: M. Sodo B. Sokół Nawigator Nieruchomości s. c. z siedzibą w Krakowie (31-214) przy ul. G. Narutowicza 4A NIP: 675-12-49-737, REGON: 357725318. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: sekretariat@nawigator.nieruchomosci.pl . Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej
Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej)
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

Prowadzenie rekrutacji

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

art. 6 ust. 1 lit. b (dot. klientów); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta)

Przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało − do wystawienia dokumentu księgowego)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.

10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony.

Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu.

Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Rozpowszechnianie wizerunku pracownika/współpracownika na podstawie zgody prawnoautorskiej.

art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO (dot. kandydatów na pracowników); art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (dot. kandydatów na współpracowników)

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje.

Potrzeba kontaktu z pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników/współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń

Brak
Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi

Brak

Brak

Odbiorcy danych:

W związku z prowadzoną działalnością Nawigator będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym
  z Nawigatorem w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz klientów Nawigatora,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Nawigatorem w ramach bieżącej działalności przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Nawigatorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania:

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Nawigator, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO. Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez Nawigatora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Nawigatora z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług lub być pracownikiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe. Jeśli Twój pracodawca lub inny podmiot wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z Nawigatorem, Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu). W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez Nawigatora w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich:

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”).

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany:

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).